เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงข้าม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงข้าม

สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงข้าม
The Opposite Words

alive มีชีวิต ….. dead ตาย
ask ถาม ….. answer ตอบ (คำถาม)
big ใหญ่ โต ….. small เล็ก
black สี(ดำ) ….. white สี(ขาว)
boy เด็กผู้ชาย ….. girl เด็กผู้หญิง
clean สะอาด ….. dirty สกปรก
clever ฉลาด ….. stupid โง่เขลา
close ปิด ….. open เปิด
dark มืด ….. light สว่าง
dayกลางวัน ….. night กลางคืน
dryแห้ง ….. wet เปียก
easy ง่าย ….. difficult ยาก
fat อ้วน ….. thin ผอม
fast เร็ว ….. slow ช้า
few เล็กน้อย ….. many มากมาย
full เต็ม ….. empty ว่างเปล่า
good ดี ….. bad เลว
heavy หนัก ….. light เบา
high สูง ….. low ต่ำ
hot ร้อน ….. cool เย็น
hungryหิว ….. full อิ่ม
inside ข้างใน ….. outside ข้างนอก
lazy ขี้เกียจ ….. diligent ขยันหมั่นเพียร
left ซ้ายมือ ….. right ขวามือ
like ชอบ พอใจ ….. dislike ไม่ชอบ
loud เสียงดัง ….. quiet เงียบ
man คนผู้ชาย ….. woman คนผู้หญิง
near ใกล้ ….. far ไกล
polite สุภาพ ….. rude หยาบคาย
poor ยากจน ….. rich รวย
sad เศร้าใจ ….. happy มีความสุข
short เตี้ย ….. tall สูง
straight เหยียดตรง ….. curly หยิก ม้วนเป็นลอน
strong แข็งแรง ….. weak อ่อนแอ
wideกว้าง ….. narrow แคบ
win ชนะ ….. lose แพ้
wrong ผิด ….. right ถูกต้อง
young หนุ่มสาว ….. old แก่

มีอีกกว่า 1,000 คำ คลิก >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ