เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน

สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
Stationery and Office Equipment

ball pen = ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกแห้ง
calculator machine = เครื่องคิดเลข
computer = เครื่องคอมพิวเตอร์
cutter = มีดตัดกระดาษ
dairy = สมุดจดการนัดหมาย
envelope = ซองจดหมาย
fax machine = เครื่องรับส่งเอกสาร
fountain pen = ปากกาหมึกซึม
hold puncher = ที่เจาะรูกระดาษ
marker = ปากกาเน้นข้อความ
paper clip = ลวดหนีบกระดาษ
pencil box = กล่องใส่ดินสอ
pencil sharpener = กบ/เครื่องเหลาดินสอ
photocopier = เครื่องถ่ายเอกสาร
printer = เครื่องพิมพ์เอกสาร
ring file = แฟ้มใส่เอกสาร (แบบมีห่วง)
rubber stamp = ตรายางสำหรับประทับ
scissors = กรรไกร
scotch tape = เทปติดของ เทปติดกระดาษ
stamp pad = แป้นหมึกตรายางประทับ
staple = ลวดเย็บกระดาษ
stapler = ที่เย็บกระดาษ
telephone = โทรศัพท์
typewriter = เครื่องพิมพ์ดีด
writing pad = กระดาษจดงาน

มีอีกกว่า 1,000 คำ คลิก >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ