คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี คำศัพท์ สนทนา ไวยากรณ์ ฯ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน

Stationery and Office Equipment

ball pen = ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกแห้ง
calculator machine = เครื่องคิดเลข
computer = เครื่องคอมพิวเตอร์
cutter = มีดตัดกระดาษ
dairy = สมุดจดการนัดหมาย
envelope = ซองจดหมาย
fax machine = เครื่องรับส่งเอกสาร
fountain pen = ปากกาหมึกซึม
hold puncher = ที่เจาะรูกระดาษ
marker = ปากกาเน้นข้อความ
paper clip = ลวดหนีบกระดาษ
pencil box = กล่องใส่ดินสอ
pencil sharpener = กบ/เครื่องเหลาดินสอ
photocopier = เครื่องถ่ายเอกสาร
printer = เครื่องพิมพ์เอกสาร
ring file = แฟ้มใส่เอกสาร (แบบมีห่วง)
rubber stamp = ตรายางสำหรับประทับ
scissors = กรรไกร
scotch tape = เทปติดของ เทปติดกระดาษ
stamp pad = แป้นหมึกตรายางประทับ
staple = ลวดเย็บกระดาษ
stapler = ที่เย็บกระดาษ
telephone = โทรศัพท์
typewriter = เครื่องพิมพ์ดีด
writing pad = กระดาษจดงาน

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajarn.tonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense ภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง