สรุป Comparison of Adjectives & Adverbs (การเปรียบเทียบ)

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

Comparison of Adjective and Adverbs
Adjective หรือ Adverb ที่แสดงลักษณะ ปริมาณ และอาการต่างๆ สามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อแสดงความมากหรือน้อยกว่ากันได้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ Positive Degree, Comparative Degree และ Superlative Degree

การเปรียบเทียบ ขั้นต่างๆ

Positive Degree
เป็นการเปรียบเทียบขั้นปกติ เพื่อแสดงว่าคนหรือสิ่งนั้นเท่ากันหรือไม่เท่ากัน เวลาเปรียบเทียบจะใช้รูปเดิมเสมอ ตัวอย่างเช่น
big, beautiful, long, quickly, easily

วิธีการเปรียบเทียบในระดับ Positive Degree
1.แสดงความเท่าเทียมกัน

1.1 ใช้ as…as เป็นตัวเชื่อม
subject + verb to be + as + adjective + as
subject + verb + as + adverb + as

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The world’s biggest bull is as big as a small elephant.
His car runs as fast as a race car .
You have to unwrap it as carefully as you can. It is quite fragile.
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ as…as + possibility (ความเป็นไปได้) ได้ด้วย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you come as soon as possible?
Go to as many places as you can.
We got there as fast as we could.

1.2ใช้ as + much(many) + (un)countable noun + as

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They try to give them as much freedom as they can.
Don’t worry about the cost. Just hire as many people as you think is necessary to get the job done.
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ as much as และ as many as + ตัวเลข ได้ด้วย ในกรณีที่อ้างถึงจำนวนหนึ่งของสิ่งนั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Scientists have discovered a planet which weighs as much as 2,500 times the weight of Earth.
There were as many as 50 people crowded into the tiny room.

1.3ใช้ the same + noun + as

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This apple is the same size as that orange.
Your jacket is the same color is mine.

1.4ใช้ verb to be + like ซึ่งมีความหมายว่า เหมือนกัน เป็นเชิงอุปมาอุปไมยได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is almost like a real beach, but it is actually artificial.
Lilly is just like her mother.

1.5ใช้ verb to be/ linking verb + alike ซึ่งมีความหมายว่า เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน และนิยมใช้เมื่อประธานเป็นพหูพจน์เท่านั้น
subject 1 and subject 2 + verb to be/ linking verb + alike

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Jack and Jim will understand how they are alike and different from one another.
The two women, who looked alike, sat silently in the corner.

1.6ใช้ verb to be + similar to ซึ่งมีความหมายว่า เหมือนกัน,คล้ายกัน เป็นคำแสดงความเท่าเทียมได้
subject + verb to be + similar to + noun

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Solar twin are stars that are particularly similar to the Sun.
But Mars is the planet that is most similar to Earth in other ways.

the same, similar และ alike เมื่อประธานเป็นพหูพจน์จะตัดคำนามที่เป็นคำเชื่อมตัวหลังออกเสมอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Our dresses are the same/ similar / alike.
Jim’s shoes and Jack’s are the same / similar / alike.

2.เปรียบเทียบความต่างกันหรือไม่เท่ากัน

2.1จะใช้ not so (as)…as และสามารถเติมคำว่า quite (ค่อนข้าง) หรือ nearly (เกือบจะ) ระหว่าง not และ so/as ได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The cycling was good but not so hard as the cross country skiing we did.
She is not singing as loudly as she can.
The second race was not quite as easy as the first one.
These new shoes are not comfortable as my old shoes.

2.2ใช้ not so/as + much (many) + (un) countable noun + as

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Max makes as much money as Mix, but not as much as Nick.
There were not as many people there as I expected.

กฎการเปลี่ยนขั้นปกติให้เป็นขั้นกว่า(Comparative) และขั้นสูงสุด (Superlative)
1.คำที่มีพยางค์เดียวให้เติม er ที่ท้ายคำในขั้นกว่า และเติม est ในขั้นสูงสุด

ตัวอย่างเช่น
old – older – oldest
happy – happier – happiest
long – longer – longest
bright – brighter – brightest
close – closer – closest
pretty – prettier – prettiest
short – shorter – shortest

2.คำที่มีสองหรือสามพยางค์ ให้เติม more ที่หน้าคำในขั้นกว่าและเติม most ในขั้นสูงสุด

ตัวอย่างเช่น
beautiful – more beautiful – most beautiful
hardworking – more hardworking – most hardworking
preferable – more preferable – most preferable
respectable – more respectable – most respectable

3.บางตัวมีการเปลี่ยนรูปในขั้นกว่าและขั้นสูงสุด

ตัวอย่างเช่น
good – better – best
bad – worse – worst
little – less – least
far – further – furthest (ใช้กับระยะทางหรือข้อมูล)
far – farther – farthest (ใช้กับระยะทาง)
late – later – latest
old – older – oldest (ใช้ทั่วไป)
old – elder – eldest (ใช้วางหน้าคำนาม หมายถึงคนที่แก่กว่า)

4.การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree) จะต้องมี than ปรากฏอยู่

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Jim is smarter than Jack.
Jack is stronger than Ohm.
I have more apples than he.
She likes him more than me.

5.การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Degree) จะต้องมี the อยู่หน้าคำเสมอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Bill is the oldest man in town.
John is the tallest boy in the neighborhood.
That shade of blue is the most beautiful color.
This is the longest song that I have ever heard.

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน