สรุปการใช้ Quantifier คืออะไร มีอะไรบ้าง

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Quantifiers

ในภาษาอังกฤษ Quantifiers เป็นคำบอกปริมาณ จำนวน ว่ามีมากน้อยแค่ไหน มีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ปกติจะวางไว้หน้าคำนาม (Noun) เสมอ

โดยแบ่งคำนามออกเป็น 2 ประเภท คือ พหูพจน์ และเอกพจน์นับไม่ได้

พหูพจน์

มาก มีคำว่า : How many…?, many, several, a lot of, lots of, plenty of, a rainbow of, a dot of, a number of, a large number of, a great number of, a majority of

พอมีบ้าง มีคำว่า : some (ใช้กับประโยคบอกเล่าหรือoffer), any (ใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม)

น้อย มีคำว่า : few, a few, very few, not many

ไม่มี มีคำว่า : not…many, no, none(ใช้สำหรับตอบสั้นๆ)

มากเกินไป ใช้คำว่า : too many

ไม่พอ ใช้คำว่า not enough

เอกพจน์นับไม่ได้

มาก มีคำว่า : How much…?, much, a lot of, lost of, plenty of, a rainbow of, a dot of, a great deal of, a large amount of, a large quantity of

พอมีบ้าง มีคำว่า : some (ใช้กับประโยคบอกเล่าหรือoffer), any (ใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม)

น้อย มีคำว่า : little, a little, very little, not much, a bit of

ไม่มี มีคำว่า : not…many, no, none(ใช้สำหรับตอบสั้นๆ)

มากเกินไป ใช้คำว่า : too much

ไม่พอ ใช้คำว่า : not enough

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

There was a little sugar in the kitchen.(little + คำนามเอกพจน์นับไม่ได้)

There were no cats in the garden(no + คำนามพหูพจน์)

How many pens do you have? (How many + คำนามพหูพจน์)

How much music has she studied?(How much + คำนามเอกพจน์นับไม่ได้)

บทเรียนเพิ่มเติม คลิกอ่าน >> Noun

คำนามเอกพจน์นับได้ จะใช้ one, every, each และ another เพื่อบอกจำนวน

A lot of หรือ lots of จะวางหน้าคำนาม เช่น He has a lot of money. แต่ถ้าหลังคำกริยาจะใช้แค่ a lot เฉยๆ และเปลี่ยนหน้าที่เป็น adverb เช่น She speaks a lot.

too + adjective (สามารถตามด้วย To infinitive ได้) แปลว่า มากเกิน เช่น My milk is too hot to drink.

(not) enough จะวางก่อน Noun แต่หลัง Adjective แปลว่าพอ (สามารถตามด้วย To infinitive ได้)
เช่น I havn’t got enough time.(time เป็น Noun จึงต้องวาง enough ไว้ข้างหน้า)
This soup isn’t hot enough.(hot เป็น Adjective จึงต้องวาง enough ไว้ข้างหลัง)

A few และ a little มีความหมายในเชิงบวก แปลว่า มีอยู่บ้าง
A few + Noun พหูพจน์, A little + Noun เอกพจน์นับไม่ได้
เช่น I have got a little money.

Few และ little ให้ความหมายเชิงลบ ให้ความหมายว่า มีเหลืออยู่น้อยมาก แทบจะไม่มีเลย
Few + Noun พหูพจน์, Little + Noun เอกพจน์
เช่น They have got little money.

สำคัญ! เรียนภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจ ต้องคลิกอ่าน >> พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ดูบทเรียนทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษา อังกฤษ